1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Ontruimingen.nu , en u de opdrachtgever.

2. Alle offertes en aanbiedingen van Ontruimingen.nu zijn vrijblijvend, zijn 4 weken geldig tenzij in de offerte een andere termijn voor is gesteld.

3. Ontruimingen.nu kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 4. De in een offerte alsmede de op de website vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

4. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Ontruimingen.nu daaraan niet gebonden.

5. Prijsopgave zijn altijd uitsluitend van toepassing als opdracht in zijn geheel. Voor het verrichten van een gedeelte van de opdracht gelden andere tarieven en uitsluitend te aanvaarden in een nieuwe opdracht. Voor iedere opdracht gelden exclusieve prijzen en aanbiedingen.

6. Is voor de uitvoering van de opdracht of bepaalde werkzaamheden een termijn afgesproken, dan is dit nooit een absolute termijn. Bij overschrijding van de termijn dient de Opdrachtgever Ontruimingen.nu per email in gebreke te stellen. Ontruimingen.nu dient daarbij een fatsoenlijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de opdracht of werkzaamheden.

7. Ontruimingen.nu zal uw opdracht naar beste inzicht & vermogen uitvoeren.

8. Het staat Ontruimingen.nu vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen partners en personeelsleden van Ontruimingen.nu te laten uitvoeren, of in voorkomend geval met inschakeling van derden.

9. Ontruimingen.nu is gerechtigd de opdracht gefaseerd uit te voeren en het uitgevoerde gedeelte direct te factureren.

10. De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle benodigde gegevens, papieren/ vergunningen / contracten waarvan Ontruimingen.nu aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht tijdig beschikbaar zijn voor Ontruimingen.nu. Eventuele kosten voortvloeiend uit het niet tijdig beschikbaar stellen van bovengenoemde zullen worden gedragen door de opdrachtgever. Tevens heeft Ontruiming.nu het recht de overeenkomst in dit geval te beƫindigen. Ontruimingen.nu is derhalve niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Ontruimingen.nu is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte gegevens.

11. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties etc., wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Ontruimingen.nu zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

12. Indien de opdracht wordt gewijzigd, dan is Ontruimingen.nu gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door zowel opdrachtgever als Ontruimingen.nu Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Ontruimingen.nu op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

13. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Ontruimingen.nu een verzoek tot wijziging van de overeen gekomen opdracht weigeren.

14. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van het geen waartoe hij door Ontruimingen.nu gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Ontruimingen.nu daardoor ontstaan.

15. Indien Ontruimingen.nu met de opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is Ontruimingen.nu ten allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit bedrag zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voort komt uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen, etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

16. Ontruimingen.nu is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Ontruiming.nu ter kennis gekomen omstandigheden grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet kan nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Ontruimingen.nu kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

17. Voorts is Ontruimingen.nu bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Ontruimingen.nu kan worden gevergd.

18. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Ontruimingen.nu op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Ontruimingen.nu de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. Indien Ontruimingen.nu tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

19. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Ontruimingen.nu gerechtigd de overeenkomst met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting of vergoeding in wat voor een zin dan ook. De opdrachtgever is uit hoofde van wanprestatie tot schadevergoeding verplicht.

20. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Ontruimingen.nu, zal er in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.

21. Indien de opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de gemaakte kosten in rekening gebracht worden.

22. Ontruimingen.nu is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

23. Opdrachtgever dient een aanbetaling van 30% van de hoofdsom dan wel een afgesproken bedrag te storten op onze rekening danwel contant te voldoen voor aanvang van de werkzaamheden. De restsom dient bij eionde werkzaamheden per direct danwel contant te worden voldaan, tenzij anders van te voren overeengekomen.

24. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk na het uitvoeren van de opdracht. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit van het geleverde overeenstemt met het geen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 4 werk dagen na uitvoering van de werkzaamheden per email te worden verzonden aan Ontruimingen.nu. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Ontruimingen.nu in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient Ontruimingen.nu in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken. In behandeling genomen klachten doen de betalingsverplichting niet opschorten.

25. Indien Ontruimingen.nu aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het geen in deze bepaling is geregeld. Ontruimingen.nu is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ontruimingen.nu is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en-of onvolledige gegevens.

26. Indien Ontruimingen.nu aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is de aansprakelijkheid van Ontruimingen.nu beperkt tot het maximale bedrag van de factuur, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Ontruimingen.nu is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

27. De opdrachtgever vrijwaart Ontruimingen.nu voor eventuele aansprakelijkheid van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Ontruimingen.nu toerekenbaar is. Indien Ontruimingen.nu uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Ontruimingen.nu zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al het geen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Ontruimingen.nu zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Ontruimingen.nu en derden daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van de opdrachtgever. Opdrachtgever verklaart bij het verlenen van de opdracht aan Ontruimingen.nu dat de goederen haar eigendom zijn. Opdrachtgever doet derhalve afstand van de te ruimen inboedel.

28. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ontruimingen.nu partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Ontruimingen.nu het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

29. Gebruik van de website en zich daarop bevindende links is geheel voor eigen risico.